注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

扬帆启航

成功的秘诀:不断追求,奋力拼搏,敢于超越。

 
 
 

日志

 
 

《小伙伴》课后阅读材料  

2012-05-28 22:22:04|  分类: 语文园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 
识字通-读一读

短文

(xiǎo)(yáng)(gāo)(dāng)(shàng)(sēn)(lín)(gōng)(yuán)(de)(bǎo)(guǎn)(yuán)(jīn)(tiān)(diū)(yào)(shi)(míng)(tiān)(wàng)(zhí)()()()(xīn)(le)(gèng)(zāo)(gāo)(de)(shì)()(tiān)(tiān)(zǎo)(chén)(chí)(dào)(yǐng)(xiǎng)(le)(shān)(yáng)()()()(xiǎo)(xióng)(nǎi)(nai)(duàn)(liàn)(shēn)()(hòu)(lái)()(huǒ)(gěi)(xiǎo)(yáng)(gāo)(chū)(zhǔ)(yi)(zài)(diàn)(nǎo)(shàng)(jiàn)()(le)()()(diàn)()()(shí)()(měi)(tiān)()(míng)(tiān)(suǒ)(yào)(zuò)(de)(shì)(qíng)(shū)()(jiù)()()(wàng)()(le)

生字歌

(shuí)(zhī)(pán)(zhōng)(cān)

()()(jiē)(xīn)()

()(jiā)(cáo)(biàn)(chéng)(zāo)

()(jiā)(gāo)(biàn)(chéng)(gāo)

()(jiā)(qiě)(biàn)(chéng)()

(zāo)(gāo)(dōu)(shì)()()()

()(xīn)(gèng)(shì)(yào)(gǎi)(zhèng)

走路

(zǒu)()(yào)(xué)(xiǎo)(huā)(māo)

(jiǎo)()(qīng)(qīng)(jìng)(qiāo)(qiāo)

()(men)()(xué)(xiǎo)(páng)(xiè)

(héng)(chōng)(zhí)(zhuàng)(zhēn)(zāo)(gāo)

儿歌

(xiǎo)(xiǎo)(ér)(tóng)(zhì)()(gāo)

(yào)(xiǎng)()(shàng)()(gōng)(láo)

(liǎng)(tuǐ)(jiá)(zhe)()竿(gān)(zhú)

(yáng)(yáng)()()(tiào)(yòu)(tiào)

儿歌

()()(chē)(ya)(gāng)(tíng)(xià)

()(wèi)(nǎi)(nai)(shàng)(chē)()

(lǎo)(nǎi)(nai)(nián)()()

()()(zuò)(wèi)(ràng)(gěi)()

(lǎo)(nǎi)(nai)()()(kuā)

()(zhēn)(shì)()(hǎo)()()

()(yáo)(tóu)(shuō)(le)(huà)

()()(léi)(fēng)(shū)(shū)(chà)(yuǎn)()


资料城

叶子

(lǎo)(shī)(shuō)()(zi)(shì)()(de)

()()(xiāng)(tián)(gěi)(le)(guǒ)(shí)

()(tóng)(xué)(zài)()()(shí)

()(yuàn)(shì)()(piàn)()(zi)

手拉着手儿

(xiǎo)(běi)(fēng)使(shǐ)(jìn)(hǒu)

(dòng)(hóng)()()(xiǎo)(pàng)(shǒu)

(zǒu)(guò)(lái)(xiǎo)(péng)(yǒu)

(yòu)(gěi)(shǒu)(tào)(yòu)()(shǒu)

(xiǎo)()()()(lěng)(lou)

(shǒu)()(shǒu)(ér)()()(zǒu)

过桥

(xiāo)(xiǎo)(táo)()(yáo)(xiǎo)(miáo)

()(hòu)(shàng)(xué)(guò)(xiǎo)(qiáo)

(xiāo)(xiǎo)(táo)()(yáo)(xiǎo)(miáo)(huá)(dǎo)

(yáo)(xiǎo)(miáo)()(xiāo)(xiǎo)(táo)(shuāi)(jiāo)

(xiāo)(xiǎo)(táo)()(yáo)(xiǎo)(miáo)

(yáo)(xiǎo)(miáo)()(xiāo)(xiǎo)(táo)

(píng)(píng)(ān)(ān)(guò)(le)(qiáo)

好朋友

()(bāng)()(lái)(shū)(shū)(tóu)

()(bāng)()(lái)(kòu)(niǔ)(kòu)

(tuán)(jié)(yǒu)(ài)(shǒu)()(shǒu)

()(men)(dōu)(shì)(hǎo)(péng)(yǒu)

她是谁?

 

(xiǎo)(wèn)()()(shì)(shuí)

(wáng)(xiǎo)(tóng)(shàng)(xué)()(yǒu)(wèi)(lǎo)(nǎi)(nai)(zài)()(qián)(bian)(zǒu)(gāng)(xià)(guò)()()(hěn)(huá)(lǎo)(nǎi)(nai)(shuāi)(dǎo)(le)(xiǎo)(tóng)(gǎn)(kuài)(pǎo)(guò)()()(lǎo)(nǎi)(nai)()()(lái)(sòng)()(guò)()()

(zhè)(shí)(hou)()()(guò)()(de)(rén)(wèn)(xiǎo)(tóng):“()(shì)()(nǎi)(nai)(ma)?”

(xiǎo)(tóng)(shuō):“()(shì)。”

(shì)()(de)(lǎo)(lao)(ma)?”

()()(shì)。”

()(shì)(shuí)?”

()()(rèn)(shi)()。”

两只小鸟

 

(xiǎo)(wèn)()(liǎng)(zhī)(xiǎo)(niǎo)(zuì)(hòu)(zěn)(yàng)(le)

()(huā)(huā)(de)(xià)(zhe)(shù)()(shù)(gàn)(dōu)(bèi)(lín)湿(shī)(le)(xiǎo)(niǎo)(men)(dōu)(zài)(xún)(zhǎo)()()(de)()(fāng)

(liǎng)(zhī)(cōng)(míng)(de)(xiǎo)(niǎo)(fēi)(dào)(cǎo)()(shàng)(duǒ)(jìn)()()(sǎn)(xià)()()(sǎn)(yáo)(yáo)(huàng)(huàng)(de)(zhī)(chēng)(zhe)

()(zhī)(xiǎo)(niǎo)(shuō):“()(de)(zuǒ)(bian)(lín)()(le)()(wǎng)(yòu)(bian)(kào)()(kào)!”(lìng)()(zhī)(xiǎo)(niǎo)(shuō):“()(de)(yòu)(bian)(lín)()(le)()(wǎng)(zuǒ)(bian)(kào)()(kào)!”

()(zhèng)()(chǎo)()(yōng)()()(shuí)()()(xiǎng)(wǎng)(wài)(kào)()(kào)()(zhe)()(zhe),“()(chā)()(shēng)()()(sǎn)(duàn)(le)……

(liǎng)(zhī)(xiǎo)(niǎo)()(kàn)(kan)()()(kàn)(kan)()()(zhī)(shuō)(shén)(me)(hǎo)

()(réng)(zài)(huā)(huā)(de)(xià)(zhe)……

朋友与熊

 

(xiǎo)(wèn)()(zhēn)(zhèng)(de)(péng)(yǒu)(shì)(shén)(me)

(liǎng)()(píng)(cháng)(fēi)(cháng)(yào)(hǎo)(de)(péng)(yǒu)()()穿(chuān)(guò)()(piàn)(shù)(lín)()(zhōng)()(men)()(rán)()(dào)()(tóu)()(huī)(xióng)()(zhōng)(de)()()(rén)()()(qiǎng)(xiān)()(shàng)(le)(shù)(duǒ)(le)()(lái)(ér)(lìng)()()(rén)(yǎn)(jiàn)(xióng)(jiù)(yào)(lái)(le)()(chù)(duǒ)(cáng)便(biàn)(líng)()()(dòng)()(shàng)(tǎng)(zài)()(shàng)(bǐng)(zhù)()()(jiǎ)(zhuāng)()(le)(yīn)(wéi)()(tīng)(shuō)(xióng)(cóng)(lái)()(chī)()(rén)()(huī)(xióng)(zǒu)(dào)()(de)(miàn)(qián)(wān)(xià)(shēn)()(yòng)()(zi)(zài)()(liǎn)(shàng)(xiù)(le)(xiù)(zhuǎn)(shēn)(jiù)(zǒu)(le)

(duǒ)(zài)(shù)(shàng)(de)(rén)(xià)(lái)(hòu)(wèn):“(xióng)(zài)()(ěr)(biān)(shuō)(le)(xiē)(shén)(me)?”()(rén)(wěi)(wǎn)(de)(huí)()(shuō):“(xióng)(gào)()()()(hòu)(qiān)(wàn)()(yào)()()(xiē)()(néng)(gòng)(huàn)(nàn)(de)(péng)(yǒu)(zài)()()。”(shuō)(wán)(zhuǎn)(shēn)()()(zǒu)(le)(duǒ)(shàng)(shù)(de)(rén)(tīng)(hòu)(hóng)(zhe)(liǎn)()(xià)(le)(tóu)

(jiě)()(zhēn)(zhèng)(de)(péng)(yǒu)()(shì)(zài)()(dào)(wēi)(xiǎn)(shí)()(kāi)()(de)(rén)(ér)(shì)()(xiē)(bāng)(zhù)()(de)(rén)

  评论这张
 
阅读(83)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018